Waarom evaluaties?

Binnen de opleidingen evalueert de docent het verloop van het leren als resultaat van het leerproces. Met de onderstaande evaluaties heeft de docent de volgende doelen voor ogen:

 1. Beoordelen of de leerplandoelstellingen voldoende bereikt zijn om op het einde van een opleiding of een certificaat of getuigschrift te kunnen afleveren.
 2. Beoordelen of de in het leerplan geformuleerde *sleutelvaardigheden bereikt zijn om op het einde van een opleiding of cursus een certificaat of diploma te kunnen afleveren.

*Sleutelvaardigheden zijn brede vaardigheden en persoonsvormende attitudes die verweven zijn met alle kennis, vaardigheden en competenties die je aanleert binnen een opleiding en kunnen ook buiten het studiegebied of opleiding ingezet worden (bijvoorbeeld accuratesse, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, …).

 1. Ondersteuning in het leerproces te geven met de volgende didactiek.
 • Regelmatige feedback over je leervorderingen.
 • Begeleiding en bijsturen

Welke evaluatie vormen krijgt een cursiste?

Om het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden maakt Topais gebruik van de volgende soorten evaluaties.

 1. Procesevaluatie: tijdens de lessen observeert de docent continue terwijl je aan het werk bent. Op basis van deze evaluatie zal de docent je leren bijsturen. Via deze         procesevaluatie word je begeleid tijdens het leerproces en worden mogelijke tekorten        opgespoord en verbeterd.
 2. Productevaluatie: wanneer een bepaalde module van de opleiding is afgewerkt, toon je via geïntegreerde opdrachten aan dat je bepaalde technieken voldoende beheerst. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van:
 • Een opdracht: tijdens het maken van de opdracht toon je aan dat je bepaalde technieken, voldoende beheerst. Op basis van deze evaluatie geeft de docent je feedback over je beheersing van deze technieken.
 • Een werkstuk: tijdens het maken van een werkstuk toon je aan dat je bepaalde technieken kunt combineren om een product te maken. Op basis van deze evaluatie geeft de docent feedback over de beheersing van deze technieken.
 • Zelfevaluatie: met behulp van specifieke evaluatie-instrumenten kan je zelf nagaan in welke mate je bepaalde inhouden, technieken beheerst.

Na elke evaluatie krijg je feedback van de docent. Deze gebeurd mondeling. Feedback heeft als doel je informatie te geven over de mate waarin je bepaalde inhouden, handelingen, technieken en sleutelvaardigheden beheerst. Belangrijk hierbij is dat je als cursiste ook mee verantwoordelijkheid opneemt voor je eigen leerproces en je zelf aan de slag gaat met de feedback van je docent.

 

Hoeveel keer wordt er geëvalueerd?

Alle leerplandoelstellingen worden bij opleidingen en cursussen minimum 1 tot 4 keer beoordeeld aan de hand van een combinatie van proces- en productevaluatie. Afhankelijk van de omvang van de opleiding of cursus. Hierdoor krijg je de kans om na feedback van je docent verder te groeien in je competentieontwikkeling.

 

De beoordeling:

De beoordeling is de bepaling van het eindoordeel en houdt je docent rekening met alle evaluaties die gebeurd zijn. Zowel de procesevaluaties als productevaluaties maken deel uit van het eindoordeel.Wanneer bij het eindoordeel blijkt dat bepaalde leerplandoelstellingen die cruciaal zijn voor deze opleiding /cursus niet bereikt zijn, kan je als cursiste niet slagen voor de opleiding /cursus. De docent communiceert na een evaluatie met percentages. Op het certificaat of diploma worden geen percentages gebruikt, maar worden de behaalde resultaten in cijfers uitgedrukt.

 

Hoe ziet de beoordelingsschaal eruit?

De beoordelingsschaal ziet er als volgt uit:

 1.   onder 55%: onvoldoende

Je hebt de vereiste leerstof, sleutelvaardigheden en technieken voor het onderdeel nog niet begrepen.

 1.   56 – 69%: voldoende

Je hebt een basisbeheersing van de leerstof, sleutelvaardigheden en technieken voor het onderdeel.

 1.   70% – 79%: ruim voldoende

Je beheerst boven gemiddeld de basisbeheersing van de leerstof, sleutelvaardigheden en technieken voor het onderdeel.

4.   80% – 94%: goed

Je beheerst de leerstof, sleutelvaardigheden en technieken voor het onderdeel en kan dit vlot toepassen.

5.  95% – hoger: zeer goed

Je kunt de leerstof, sleutelvaardigheden en technieken voor het onderdeel spontaan toepassen in andere opleidingsonderdelen en perspectieven.