Algemene voowaarden

Lesruimte en correspondentieadres:

Keizerstraat 24, 4811HL BREDA
tel.: 06 – 27909543

Kvk: 53347323 Breda
BTW: NL 002040795B62

e-mail:  info@topais-fashionacademy.com  
website: https://fashiondesignstudio.be

Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toelating en selectie

Topais Fashion Academy ( verder afgerond in TFA) bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij speelt onder andere het criterium dat de cursist voor sommige opleidingen over aantoonbare competenties beschikt.

Artikel 2: Inschrijven

Inschrijven vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde inschrijfformulier. De inschrijving wordt bevestigd via e-mail als zijnde inschrijving met daarbij de startdata en behorende nota inclusief het * termijnwaarborg. Na betalen van de nota is de inschrijving definitief. Dit kan op voorhand zijn of tijdens de eerste les. Zonder betaling is de inschrijving niet definitief.

Artikel 3: Duur en overeenkomst

Bij de inschrijving voor naailessen gaat de cursist een overeenkomst aan met de TFA voor onbepaalde tijd. Inschrijvingen voor opleidingen /cursussen gaat de cursist een overeenkomst voor bepaalde periode aan. Heeft de cursist de volledige opleiding afgerond, dan wordt de *termijnwaarborg teruggestort op de rekening van de cursist.

Artikel 4: Betalingen

Het lesgeld met abonnement wordt per maand betaald. Dit tussen de 1e en de 10 van iedere maand. Lesboeken worden betaald wanneer een opleiding start en tijdens de opleiding na iedere afgewerkte module.

Inschrijfgelden worden eenmalig betaald aan het begin van een opleiding. Voor naailessen en workshops worden geen inschrijfgelden in rekening gebracht. De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar Breda en visa versa, en de verblijfskosten komen geheel voor rekening van de cursist.

Artikel 5: Kosten van opleidingen en naailessen

Op de site staan de prijzen van alle lesgelden, inschrijvingen, tekenpakketten en lesboeken vermeld. De prijs van een totale opleiding of cursus is op aanvraag verkrijgbaar. Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging

Als de cursist om welke reden dan ook niet meer wil deelnemen aan naailes of opleiding, heeft de cursist 1 maand opzegtermijn (naailessen) en 2 maanden opzegtermijn (opleidingen/ cursussen), ingaand bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. De bijhorende bedragen van het *opzegtermijn (termijnwaarborg) zijn hierbij al verrekend tijdens aanvang van een opleiding of naailes.

Met een 10 beurtenkaart heeft de cursist geen restitutie van geld wanneer deze nog niet volledig gestempeld is. Komt de cursist binnen 6 maanden terug om de naailes of opleiding te hervatten, dan wordt de opzegtermijn omgezet in lesgeld van de maand dat zij de lessen heeft hervat. De opzegging dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden, met opgaaf van redenen. Zonder opzegging per mail gaat het maandelijkse lesgeld gewoon door. Bij niet betalen van het lesgeld na opzegging binnen 1 kalendermaand wordt het bedrag verhoogd met rente en een gerechtsdeurwaarder ingesteld.

Artikel 7: Bedenktijd, annulering

Binnen 14 dagen na de bevestigingsbrief kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de naailes, opleiding /cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 14 dagen is de cursist tenminste EUR 25,- inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 8: Lesboeken en lesmaterialen:

De cursist is verplicht voor een opleiding die zij gaat volgen de bijbehorende lesboeken en lesmaterialen aan te schaffen. De lesboeken en lesmaterialen worden uitgegeven door Topais. De lesboeken en lesmaterialen worden tijdens de eerste les uitgereikt aan de cursist. De prijzen van lesboeken en lesmaterialen zijn vastgesteld door Topais. FashIonVakschool betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte lesboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. FashIonVakschool staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.). De intellectuele eigendomsrechten op de door de FashIonVakschool uitgegeven lesboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden.

Het gebruik van de lesboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Topais worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleiding.

Artikel 9: Examens

De opleidingen worden 2 x per jaar op locatie afgenomen. Wanneer de cursist examen wil doen krijgt zij bij aanmelding een examenreglement met nota die 6 weken voor examendata moet worden voldaan. De nota wordt betaald aan de TFA. Wanneer de betaling achterwege blijft heeft de cursist geen recht op het afleggen van het examen.

Artikel 10: Afwezigheid en inhalen van de cursist

Ingeval van ziekte van de cursist, zal de TFA zich inspannen om de lessen die de cursist gemist heeft op een ander tijdstip in te halen. De cursist heeft geen recht op restitutie van lesgeld (met abonnement). Wanneer een cursist op het laatste moment afzegt, heeft de cursist officieel geen recht op inhalen van de les en restitutie van lesgeld. Een cursist die zonder enige afzegging verzuimd kan na een aantal malen hiervoor haar toegang tot de les per direct ontzegd worden. Als een cursist na verzuim binnen uitzonderingen valt wordt er samen met de FashIonVakschool gekeken naar een oplossing.

Artikel 11: Rente en kosten

Indien verschuldigde lesgelden niet worden voldaan binnen gesteld termijn, dan zal de cursist hierop aangewezen worden om spoedig het bedrag over te maken. Mocht het lesgeld uit blijven dan wordt het lesgeld per week verhoogd met bijkomende rente. Indien de cursist om welke reden dan ook nog niet het lesgeld voldoet wordt er een aanmaning verstuurd en een incassobureau ingeschakeld. De kosten zullen ten laste zijn van de cursist. Tevens zal de toegang per direct ontzegd worden.

Artikel 12: Ontbinding

TFA is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De docent geeft haar naailessen of opleidingen en adviezen naar eer en geweten. FashIonVakschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 Artikel 15: Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij TFA en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. Inhoudelijke klachten die betrekking hebben op de opleidingen voor de examens en de examens zelf kunnen bij Topais worden ingediend. Dat kan schriftelijk naar Topais Fashion Academy, Keizerstraat 24, 4811HL Breda. Klachten worden binnen 3 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 3 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van Topais is voor de FashIonVakschool bindend; eventuele consequenties worden door de FashIonVakschool snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Aangepast: 17 juli 2021